KONKURS NA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „OSIEDLE ZACISZE” W WARSZAWIE
 • Aktualności
 • Spółdzielnia
 • Obsługa osiedla
 • Statut i regulaminy
 • Organy Spółdzielni
 • Do pobrania
 • Dokumenty Spółdzielni
 • Konkursy
 • Kartoteka online
 • RODO
 • Bezpieczeństwo
KONKURS NA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „OSIEDLE ZACISZE” W WARSZAWIE
Strona główna > Aktualności > KONKURS NA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „OSIEDLE ZACISZE” W WARSZAWIE
cofnij
strona główna
pobierz PDF
drukuj stronę
do góry strony

Oferty należy składać do dnia 20 kwietnia 2023.

 WAŻNE:

Zakres obowiązków przewiduje obowiązki zarządcze i obowiązki administracyjne. Przewidywany czas pracy dla poszukiwanego członka Zarządu odpowiada nie więcej niż połowie etatu.

 Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

- wykształcenie co najmniej średnie;

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

- niekaralność za umyślne przestępstwo, w tym także za przestępstwo skarbowe;

- doświadczenie we współpracy z kooperantami zewnętrznymi, negocjacjach i planowaniu działań;

- umiejętność pracy w zespole i godzenia przeciwstawnych racji;

- brak toczących się spraw spornych ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Osiedle Zacisze”.

 Zgłoszenie powinno zawierać CV.

W późniejszym etapie rekrutacji wymagane będą także skany dokumentów poświadczających wykształcenie i przebieg pracy zawodowej oraz pisemne oświadczenie o:

- braku konfliktu interesów, w tym o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej Spółdzielni;

- zachowaniu w tajemnicy uzyskanych w toku postępowania konkursowego danych i informacji dotyczących działalności Spółdzielni;

- niekaralności za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe;

- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb postępowania konkursowego.

 Wymagania dodatkowe, szczególnie pożądane:

 wykształcenie wyższe, staż powyżej 3 lat

 1. znajomość zagadnień przepisów prawa z zakresu prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy o własności lokali, ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 2. znajomość zagadnień praktycznych z zakresu zarządzania nieruchomościami,
 3. znajomość zagadnień techniczno-organizacyjnych i ekonomicznych związanych z planowaniem i realizacją eksploatacji, konserwacji i remontów zasobów mieszkaniowych i użytkowych,
 4. znajomość prawa budowlanego z przepisami wykonawczymi,
 5. wiedza ekonomiczna, szczególnie w zakresie zarządzania finansami oraz optymalizacji gospodarki zasobami finansowymi,
 6. dobra znajomość obsługi komputera.

 Wymagane jest nieprowadzenie przez kandydata, jego małżonka lub jego krewnych w linii prostej, działalności konkurencyjnej wobec SM „Osiedle Zacisze” (rodzącej sytuację konfliktu interesów).

 Konkurs może zostać unieważniony przez Radę Nadzorczą bez podania przyczyn.

 

 

Dodatkowe informacje licencyjne:
House icon made by Freepik from www.flaticon.com is licensed under CC BY 3.0
Magnifier, up, next, previous, PDF, printer, person icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com are under CC BY 3.0
Lato font © by Łukasz Dziedzic & Adam Twardoch
jQuery, jQuery-GUI © by The jQuery Foundation
jQuery-Actual © by Ben Lin